Berita Daripada KPT : Sambung Belajar

Assalammualaikum,

Berikut merupakan antara intipati-intipatinya:-

Untuk Bacaan Terus , Download  FromKPT

LA TAR BELAKANG

2. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah peruntukan yang besar

sejak tahun 2006 untuk menaja pensyarah-pensyarah, tutor dan felo

untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan Ph.D sama ada

di dalam atau di luar negara. Penajaan berkenaan adalah merupakan

usaha Kerajaan untuk mencapai sasaran Pelan Strategik Pengajian

Tinggi Negara (PSPTN) sekurang-kurangnya 75% pensyarah

berkelayakan Ph.D dan setaraf di Universiti Penyelidikan (RU) dan

60% pensyarah berkelayakan Ph.D dan setaraf di lain-lain IPTA

menjelang tahun 2015.

3. Bilangan pelajar yang telah ditaja di bawah kedua-dua skim

berkenaan sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 adalah seramai 6,195

orang di peringkat Ph.D manakala 3,331 orang di peringkat sarjana.

Mereka terdiri dari tiga kategori berikut :

(a) Pensyarah tetap yang telah dilantik ke jawatan tetap dan

telah disahkan dalam jawatan. Mereka akan menerima

gaji bulanan semasa dalam tempoh tajaan yang

ditetapkan.

(b) Pensyarah yang hanya dilantik ke jawatan secara

sementara dan menerima gaji bulanan dan hanya akan

disahkan dalam jawatan selepas berjaya mendapatkan

Ph.D. Penajaan mereka disandarkan kepada jawatan

yang telah diwujudkan di !PTA berkenaan.

(c) Tutor atau felo lantikan sementara dan hanya menerima

elaun bulanan sepanjang tempoh tajaan dan akan dilantik

ke jawatan tetap selepas mendapat Ph.D. Mereka tidak

disandarkan kepada sebarang jawatan tetap semasa

dalam tempoh penajaan.

4. Walau bagaimanapun, . prestasi (output) program ini iaitu

bilangan calon tajaan yang berjaya memperolehi ijazah dalam tempoh

tajaan (antara 3 hingga 4 tahun) adalah tidak memberangsangkan.

Sebagai contoh, rekod kejayaan bagi calon tajaan 2006 dan 2007

menunjukkan peratus yang berjaya memperolehi ijazah Ph.D

berdasarkan rekod pada bulan April 2011 adalah sebanyak 27.83%.

===

Oleh itu, semua IPTA dicadangkan supaya memastikan

pelaksanaan ujian psikometrik dibuat kepada calon sebelum dilantik

sebagai tutor atau felo di samping mempunyai kelayakan akademik

sekurang-kurangnya 3.0 atau kelas kedua atas di peringkat ijazah

pertama. Ujian psikometrik perlu dibuat pada peringkat ini dan bukan

pad a peringkat perlantikan ke jawatan pensyarah (lantikan tetap ),

iaitu sebelum tajaan biasiswa disediakan kepada mereka bagi

memastikan calon-calon yang ditaja memang mempunyai ciri-ciri yang

sesuai sebagai ahli akademik.

===

10. Calon-calon yang diperakukan untuk ditaja pengajian di

peringkat Ph.D perlu dipastikan mempunyai tahap persediaan

akademik dan penyelidikan yang munasabah. Oleh itu, pemilihan mod

pengajian perlu dipertimbang berdasarkan kriteria-kriteria berikut:-

(a) Calon yang mempunyai pengalaman penyelidikan di

peringkat sarjana atau penyelidikan yang telah diterbitkan

boleh ditaja melanjutkan pengajian Ph.D secara

4

penyelidikan sepenuhnya sama ada di dalam atau di luar

negara;

(b) Jika calon tiada pengalaman penyelidikan atau

mempunyai kelayakan sarjana secara kerja kursus,

pertimbangan kepada mereka adalah melalui dua (2)

kaedah iaitu ke universiti yang menggunakan mod

kerja kursus terlebih dahulu sebelum penyelidikan Ph.D

(sama seperti sistem pengajian di Amerika Syarikat) atau

telah mengikuti kursus metodologi penyelidikan

secara komprehensif sebelum diluluskan penajaan.

Calon-calon yang memilih universiti yang mensyaratkan

calon mengikuti kursus persediaan pada tahun pertama

diikuti dengan tiga (3) tahun penyelidikan tidak akan

dipertimbang penajaan kecuali calon-calon Ph.D yang

tidak mempunyai kelayakan sarjana (ditawarkan terus

ke peringkat Ph.D tanpa perlu mengikuti program sarjana

terlebih dahulu).

Membuktikan tahap penguasaan bahasa yang terbaik

terutama calon yang dicadangkan ditaja ke luar negara.

Bagi pengajian yang menggunakan Bahasa lnggeris

sebagai bahasa pengantar khususnya di luar negara,

syaratnya ialah pencapaian skor IEL TS 6.5 atau setaraf

dan tarikh menduduki ujian tersebut tidak lebih dari 3

tahun sebelum penajaan ini;

Selebihnya BACA pekeliling -> FromKPT

Published by razorjr

Research and Academician

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: